Lokale do remontu

Wszelkich informacji związanych z uzyskaniem praw do lokalu udziela:
Biuro Lokalowe, Referat Lokalowy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
ul. Kopernika 2, pok 108, tel. 74 665 52 63, 74 665 52 64

Poniżej lista mieszkań przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy:

Osoby zainteresowane lokalem do remontu na koszt przyszłego najemcy składają wypełniony formularz wniosku o przydział lokalu do remontu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, przy ul. Sienkiewicza 6. Druki wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Sienkiewicza 6, w Biurze Lokalowym przy ul. Matejki 1 lub pobrać ze strony internetowej:

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć informację o uzyskiwanych dochodach brutto za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Zasady postępowania przy ubieganiu się o lokal przeznaczony do remontu we własnym zakresie i na koszt własny przyszłego najemcy

Zasady postępowania przy ubieganiu się o lokal przeznaczony do remontu we własnym zakresie i na koszt własny przyszłego najemcy na podstawie Uchwały Nr XXVII/71/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 lipca 2004r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych.

 1. Zawarcie umowy najmu lokalu do remontu we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy poprzedza złożenie wniosku o najem lokalu wraz z oświadczeniem i potwierdzonego przez wyszczególnione w nim jednostki wraz z oświadczeniem o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) Najemcą lokalu do remontu we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy w pierwszej kolejności może być osoba, której potrzeby mieszkaniowe nie zostały zaspokojone i które udokumentują pobyt stały w Wałbrzychu, wynoszący co najmniej 2 lata, lub są osobami opuszczającymi domy dziecka, rodziny zastępcze i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz zakłady, w których przebywali nie z własnej woli a przed umieszczeniem w danej placówce – zakładzie zamieszkiwały w Wałbrzychu i nie mają możliwości powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania, a która w szczególności spełnia poniższe warunki:
  1) nie posiada tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,
  2) nie może zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych w inny sposób,
  3) nie osiąga dochodu określonego w art. 30 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. Nr 133, poz. 654 z późn. zm.)
 2. Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości, w pierwszy dzień roboczy miesiąca wykaz lokali przeznaczonych do remontu określając: strukturę lokalu, zakres prac remontowych, szacunkowy koszt remontu, termin oglądania lokalu.
 3. Zainteresowane osoby, które złożyły wcześniej wnioski mieszkaniowe składają ofertę na jeden z lokali umieszczonych w wykazie, w terminie 14 dni od daty opublikowania wykazu.
 4. Referat Lokalowy dokonuje weryfikacji wniosków mieszkaniowych, które po zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową zostają przedstawione Prezydentowi Miasta. Prezydent dokonuje wyboru osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu, w ciągu 14 dni od daty zaopiniowania wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.
 5. Projekt list zatwierdzony przez Prezydenta Miasta podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez ich wywieszenie w Referacie Lokalowym oraz siedzibie zarządcy.
 6. Zastrzeżenia do projektu listy wnioskodawcy składają w terminie 14 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości. Zastrzeżenia składa się do Prezydenta Miasta za pośrednictwem właściwej jednostki organizacyjnej.
 7. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń wnioskodawców, Prezydent Miasta tworzy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do wskazanego lokalu umieszczonego w publikowanym wykazie, o którym mowa w punkcie 2.
 8. Osoba zakwalifikowana przez Prezydenta Miasta zobowiązana jest do przeprowadzenia remontu na zasadach określonych umową o remoncie. Zakończeniem remontu jest protokół odbioru robót bez uwag, który stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony.